اعضای هیئت مدیره

//اعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره 2017-01-05T17:05:41+00:00

– داریوش علی پور – رئیس هیئت مدیره (Chapter’s President)
– محمود عالم رجبی – منشی و معاون رئیس هیئت مدیره (Chapter’s Secretary and vice-president)
– رضا نراقی – خزانه دار (Chapter’s Treasurer)
– شهلا سلطانیه – مدیر عضویت ها (Director of membership)
– کیوان حجری و مجید ذولفقاری انارکی  – مدیر برنامه ها و گردهمایی ها (Director of Events and Gathering)
– سحر نیکخو – مدیر ارتباطات؛ و مدیر خدمات، جوایز و بزرگداشتها (Communication Officer; Director of services, awards, and recognition)
– رضا نشاط و منوچهر وثوق – اعضای علی البدل .

board-sweden@suta.se

ثبت ديدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.