عضویت 2021-01-14T12:09:41+01:00

دانش آموختگان وکارمندان دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر) ساکن اسکاندیناوی ویا اروپا (تا زمانی که شاخه محلی سوتا فعال نشده باشد) می‌توانند عضو شوند.بستگان یک عضو نیز می‌توانند بعنوان عضو وابسته به انجمن سوتای سوئد ملحق شوند. عضو وابسته ازحق رای برخوردار نیست.

شرایط عضویت: پایبندی به اساسنامه سوتای سوئد و پرداخت حق عضویت سالانه معادل 200 کرون و برای دانشجویان به میزان 100 کرون به یکی از دوروش زیر:

Swish: 123 238 63 24
Bankgironummer: 5105-7396

سال مالی و سال عملیاتی انجمن مطابق تقویم سالانه سوئد بوده و زمان تمدید عضویت ها در ژانویه هر سال می‌باشد.
عضویت افراد جدیدی که در نیمه دوم سال به این انجمن پیوسته و حق عضویت خود را پرداخت می‌کنند برای سال بعد نیز معتبر خواهد بود

لازم به یادآوری هست که عضویت در گروه تلگرامی و یا لیست ایمیل؛ شرکت در جلسات و یا برنامه های سوتای شاخه سوید برای همه ساکنان اسکاندیناوی که دردانشگاه صنعتی شریف دانشجو بوده و یا کار کرده اند و همراهان ایشان آزاد می‌باشد