عضویت 2020-08-13T11:41:03+02:00
همه ساکنان اسکاندیناوی که در دانشگاه صنعتی شریف دانشجو بوده و یا کار کرده اند می‌توانند عضو شوند
بستگان یک عضو نیز می‌توانند بعنوان عضو وابسته به انجمن سوتای سوئد ملحق شوند. عضو وابسته از حق رای برخوردار نیست

:شرایط  عضویت
پایبندی به اساسنامه سوتای سوئد -
      پرداخت حق عضویت سالانه به مبلع 200 کرون و برای دانشجویان به میزان 100 کرون به یکی از -
:دوروش زیر
Swish: 123 238 63 24
Bankgironummer: 5105-7396

سال مالی و سال عملیاتی انجمن مطابق تقویم سالانه سوئد بوده و زمان تمدید عضویت ها در ژانویه هر سال می‌باشد.
عضویت افراد جدیدی که در نیمه دوم سال به این انجمن پیوسته و حق عضویت خود را پرداخت می‌کنند برای سال بعد نیز معتبر خواهد بود

لازم به یادآوری هست که عضویت در گروه تلگرامی و یا لیست ایمیل؛ شرکت در جلسات و یا برنامه های سوتای شاخه سوید برای همه ساکنان اسکاندیناوی که دردانشگاه صنعتی شریف دانشجو بوده و یا کار کرده اند و همراهان ایشان آزاد می‌باشد