/ارتباط با ما
ارتباط با ما 2020-06-09T22:21:52+02:00

با پرکردن فرم زیر با ما تماس بگیرید.

مشتاقانه در انتظاردریافت پرسشها,  پیام ها و پیشنهادات شما به ویژه در موضوعات زیر هستیم.

  • پیشنهاد روش برای بهبود عملکرد سوتای سوئد
  • پیشنهاد مکان و برنامه برای برگزاری گردهمایی های تابستانی و زمستانی
  • پیشنهاد موضوع  برگزاری کنفرانسها و یا سخنرانی های علمی و آموزشی و تحقیقاتی